Yönetmelikler

DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği tüzüğünün ilgili maddesi
uyarınca oluşturulan Danışma Kurulu’nun çalışma, yöntem ve ilkelerini saptamaktır.
TANIMLAR
Madde 2 – Bu yönetmelikte ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği DERNEK, ODTÜLÜ
Malatyalılar Derneği Danışma Kurulu DANIŞMA KURULU olarak anılacaktır.
DANIŞMA KURULU’NUN ÜYELERİ
Madde 3 – Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
1. Biri Dernek Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere dört DERNEK Yönetim Kurulu
üyesi
2. Dernek Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,
3. Dernek Yönetim Kurulu eski Başkanları,
4. Dernek kurullarında daha önceden görev almış üyelerden iki kişi,
Madde 4 – Danışma Kurulu, gündem gerektiriyorsa toplantılarına konuk katılımcılar davet
edebilir. Konukların kararlarda oy hakkı bulunmaz.
DANIŞMA KURULU TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ
Madde 5 – Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır. Toplantının gündemi Dernek
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve katılımcılara toplantı öncesinde bildirilir. Toplantıya
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık
eder.
Madde 6 – Kararlar toplantıda bulunanlardan oy hakkı olanların çoğunluğuyla alınır. Danışma
Kurulu kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğini taşır.
YÜRÜRLÜK
Madde 7 – Bu yönetmelik, ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği’nin 06/12/2009 tarihli Genel
Kurulu’nda oya sunularak, hayata geçirilmesine karar verilmiştir.